Skip to content

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Vũ Đức Thuật

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Chi

Điện thoại cơ quan:o4.39361751

Điện thoại di động: 0913340224

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Tổng hợp - Ban Chi

Người phụ trách: Từ Nguyễn Linh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại cơ quan: 04.9387218

Điện thoại di động: 0903282136

 

3. Website: http://baohiemxahoi.gov.vn

 

4. Email: banchibhxh@vss.gov.vn