Skip to content

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


Đơn vị: Bộ Lao động thương binh và Xã hội

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Quang Phụng

Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan: 043 8252237

Điện thoại di động: 0913315533

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Tài chính - Kế toán

Người phụ trách: Vũ Quang Huy

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 043 8269537

Điện thoại di động: 0983415779

 

3. Website: http://molisa.gov.vn