Skip to content

Hội Luật gia


Đơn vị: Hội Luật gia

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng:

Người phụ trách:

Chức vụ:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản trị và Tin học

Người phụ trách: Bùi Văn Tạ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 62634940

Điện thoại di động: 0972831618

 

3. Website: http://hoiluatgiavn.org.vn