Skip to content

Bộ Nội Vụ


Đơn vị: Bộ Nội Vụ


1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Thứ trưởng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ Kế hoạch Tài chính

Người phụ trách: Đoàn Cường

Chức vụ: Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0983609805

 

3. Website:

4. Email: