Skip to content

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


Đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Hoàng Anh Hoàng  

Chức vụ: Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính

Điện thoại cơ quan: 04.62827151

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý công sản

Người phụ trách: Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 04.62827352

 

3. Website: http://www.hcma.vn

 

4. Email: nguyenthanhan@npa.org.vn