Skip to content

Bộ Thông tin và Truyền thông


Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Duyên

Chức vụ: Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438263670

Điện thoại di động: 0913217747

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Người phụ trách: Trần Xuân Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 0438263578

Điện thoại di động: 0913591575

 

3. Website: www.mic.gov.vn

 

4. Email: nkbao@mic.gov.vn