Skip to content

Bộ Xây dựng


Đơn vị: Bộ Xây dựng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Thị Lựu

Chức vụ: Phó Vụ trưởng (Vụ KHTC)

Điện thoại cơ quan: 04 39760271 (máy lẻ 347)

Điện thoại di động:0912153808

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Tài chính

Người phụ trách: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 04 39760271 (máy lẻ 353)

Điện thoại di động: 0912120777

 

3. Website: www.moc.gov.vn