Skip to content

Ủy ban dân tộc


Đơn vị: Ủy ban Dân tộc

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhuận

Chức vụ: Phó Vụ trưởng - Vụ KHTC

Điện thoại cơ quan: 08044303

Điện thoại di động: 0913252107

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ KHTC

Người phụ trách: Phạm Hồng Nhung

Chức vụ: Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0982013833

 

3. Website: http://cema.gov.vn

 

4. Email: phamhongnhung@cema.gov.vn