Skip to content

Văn phòng Trung ương Đảng


Đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Đỗ Hồng Tuyến

Chức vụ: Phó Cục trưởng (Cục Tài chính và Quản lý đầu tư)

Điện thoại cơ quan: 08045791

Điện thoại di động: 0913526366

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý công sản

Người phụ trách: Nguyễn Phú Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 08045180

 

3. Website:

4. Email: