Skip to content

Thanh tra Chính phủ


Đơn vị: Thanh tra Chính phủ

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Lê Hồng Lĩnh

Chức vụ: Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Kế hoạch Tài Chính

Người phụ trách: Phạm Hữu Vũ

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 08048538

Điện thoại di động: 0915620265

 

3. Website:

4. Email: