Skip to content

Đại học Quốc gia Hà Nội


Đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại cơ quan:043 7547670

Điện thoại di động:0913587790

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Ban Kế hoạch Tài chính

Người phụ trách: Phạm Xuân Hoan

Chức vụ: Trưởng ban

Điện thoại cơ quan:043 7547670

 

3. Website: http://vnu.edu.vn