Skip to content

Bộ Giáo dục và Đào tạo


Đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ: Thứ trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438692479

Điện thoại di động: 0967598888

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ kế hoạch Tài chính

Người phụ trách: Bùi Hồng Quang

Chức vụ: Phó Vụ Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438694887

Điện thoại di động: 0913237435

 

3. Website:

4. Email: