Skip to content

Bộ Y tế


Đơn vị: Bộ Y tế

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phan Lê Thu Hằng

Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Điện thoại cơ quan: 0462732258

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Đầu tư và Quản lý doanh nghiệp

Người phụ trách: Nguyễn Hữu Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0462732377

Điện thoại di động:

 

3. Website: www.moh.gov.vn