Skip to content

Hội Cựu chiến binh Việt Nam


Đơn vị: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phùng Khắc Đăng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Hành chính Quản trị

Người phụ trách: Phạm Văn Hợi

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0462742220

Điện thoại di động: 0912355262

 

3. Website:

4. Email: