Skip to content

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Đơn vị : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Thanh Huyền

Chức vụ: Phó Vụ Trưởng

Điện thoại cơ quan: 04 37345865

Điện thoại di động: 0912632918

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ KH TC

Người phụ trách: Phạm Văn Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 0438468162

Điện thoại di động:01682667109

 

3. Website: www.mic.gov.vn

 

4. Email: www.vutaichinhbnn.gov.vn