Skip to content

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Vũ Thị Bích Vân

Chức vụ: Phó Vụ trưởng (Vụ Tài chính kế toán)

Điện thoại cơ quan: 0438265978

Điện thoại di động: 0915092816

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Quản lý Tài chính

Người phụ trách: Trần Thị Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 0438265977

Điện thoại di động:

 

3. Website:

4. Email: