Skip to content

BQL Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh


Đơn vị: BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phạm Văn Thiện

Chức vụ: Chánh Văn phòng Ban

Điện thoại cơ quan: 0437331994

Điện thoại di động: 0983383495

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Tài chính

Người phụ trách: Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0437331994

Điện thoại di động: 0973833988

 

3. Website: www.bqllang.gov.vn