Skip to content

VPBCĐ TW về Phòng chống Tham nhũng


Đơn vị: Văn phòng BCĐTW về Phòng, Chống Tham nhũng

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Quốc An

Chức vụ: Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan: 08045800

Điện thoại di động: 0903265096

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Tài vụ

Người phụ trách:Hoàng Thị Thanh Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 080445813

Điện thoại di động: 0912371746

 

3. Website: http://www.oscac.gov.vn