Skip to content

Hội kiến trúc sư


Đơn vị: Hội Kiến trúc sư

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên:  Nguyễn Tấn Vạn

Chức vụ: Chủ tịch Hội

Điện thoại cơ quan: 0438253648

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng kế toán  

Người phụ trách: Trần Hương Lan

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại cơ quan: 0439263823

 

3. Website: www.mof.gov.vn