Skip to content

Bộ Kế hoạch và đầu tư


Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Tống Quốc Đạt

Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại cơ quan: 04 38453027

Điện thoại di động: 0972228686

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Người phụ trách: Trần Phú Cường

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 04 38453027

 

3. Website: http://www.mpi.gov.vn