Skip to content

Bộ Giao thông Vận tải


Đơn vị: Bộ Giao thông Vận tải

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng : Lãnh đạo Bộ

Họ và tên: Nguyễn Hồng Trường

Chức vụ: Thứ trưởng

Điện thoại cơ quan: 04 38224464

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Vụ Tài chính

Người phụ trách: Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan: 04 38224464

 

3. Website: http://www.mt.gov.vn

 

4. Email: quocdv@mt.gov.vn & cuonglt@mt.gov.vn