Skip to content

Bộ Công thương


Đơn vị: Bộ Công thương

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Tào Thị Kim Vân

Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Điện thoại cơ quan: 04 22205472

Điện thoại di động: 0912186589

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng nghiệp vụ 1

Người phụ trách: Nguyễn Minh Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0422205476

Điện thoại di động: 0912096480

 

3. Website: http://www.moit.gov.vn