Skip to content

Bộ Tư pháp


Đơn vị: Bộ Tư pháp

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Huy Hùng

Chức vụ: Phó Vụ trưởng (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Điện thoại cơ quan: 0462739542

Điện thoại di động: 0904013589

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý Ngân sách - Tài sản

Người phụ trách: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0462739547

Điện thoại di động:

 

3. Website: http://www.moj.gov.vn

 

4. Email: khtc@moj.gov.vn