Skip to content

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch


Đơn vị: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Phan Linh Chi

Chức vụ: Phó Vụ trưởng (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Điện thoại cơ quan:043 9454620

Điện thoại di động:0912189988

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Ngân sách - Sự nghiệp

Người phụ trách: Đỗ Thế Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:043 9439081

Điện thoại di động:0903418668

 

3. Website: http://www.cinet.gov.vn