Skip to content

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao


Đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Lương Văn Thành

Chức vụ: Vụ Trưởng Vụ 11

Điện thoại cơ quan: 043.255058 máy lẻ 710

Điện thoại di động: 0985398888

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng QL trang phục và tài sản

Người phụ trách: Hà Thị Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 043.255058 máy lẻ 710

Điện thoại di động: 0905395979

 

3. Website: www.vksndtc.gov.vn

 

4. Email: taisan710@gmail.com