Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(12/28/2020)

D:\WEB\NĂM 2020\Thông báo 10924.TB-HQKV1 24.12.jpgD:\WEB\NĂM 2020\Thông báo 10924.TB-HQKV1 24.12-1.jpgD:\WEB\NĂM 2020\Thông báo 10924.TB-HQKV1 24.12-2.jpg