Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(12/3/2020)

D:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0212\HQCKHaiphong-KVIII-8757_2.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0212\HQCKHaiphong-KVIII-8757_3.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0212\HQCKHaiphong-KVIII-8757_4.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0212\HQCKHaiphong-KVIII-8757_5.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0212\HQCKHaiphong-KVIII-8757_6.jpg