Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Hải An, Nam Đình Vũ (TP. Hải Phòng)

(12/2/2020)

D:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_1.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_2.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_3.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_4.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_5.jpgD:\WEB\NĂM 2020\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 12\0112\HQCKHaiphong-KVII-6571_6.jpg