Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại các kho CFS VietFracht, CFS TASA, CFS Hải An, CFS NorthFreight (Thành phố Hải Phòng)

(1/21/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-427_1.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-427_2.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-427_3.jpg

Các tin khác