Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Hải An, Nam Đình Vũ, cảng Nam Hải Đình Vũ (TP. Hải Phòng)

(1/21/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-426_1.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-426_2.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-426_3.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\2501\HQCKhaiphong-KV2-426_4.jpg

Các tin khác