Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Hải An (TP. Hải Phòng)

(3/26/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\2603\HQCKHaiphong-KV2-1769 (1).jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\2603\HQCKHaiphong-KV2-1769 (2).jpg