Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(4/7/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\0704\001.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\0704\002.jpg