Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Sài Gòn KIII - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh: tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng biển (lần 3) tại Cảng VICT-PL1; Cảng Bến Nghé-PLII; Cảng LOTUS-PLIII

(1/7/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_1.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_2.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_3.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_4.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_5.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_6.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_7.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_8.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_9.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_10.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_11.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_12.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 1\0701\HQCKSaigon-KVIII-2820\HQCKSaigon-KVIII-2820_13.jpg