Skip to content

Bệnh viện TW Huế: Công khai mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt Trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế (lần 2)


THÔNG BÁO

Về việc mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt Trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế (lần 2)  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định số 6128/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Trung ương Huế và văn bản có liên quan.

Bệnh viện TW Huế đã có Thông báo số 1403/TB-BVH ngày 04/08/2020 về việc mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện, tuy nhiên đến nay không có đối tác nộp Hồ sơ dự LDLK hoặc không lựa chọn được Đối tác do Hồ sơ dự LDLK không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời LDLK.

Vì vậy, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự LDLK lắp đặt các Trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh lần 2, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị có tài sản mời liên doanh, liên kết: Tên đơn vị: BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

II. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết: Tài sản Bệnh viện Trung ương Huế dự kiến sử dụng vào mục đích LDLK là nhà cửa tại Bệnh viện và các cơ sở trực thuộc, cụ thể như sau:

 

STT

Vị trí phòng đặt máy LDLK

Diện tích (m2)

Trang thiết bị LDLK của đối tác tham dự

1

Trung tâm Ung bướu – BVTW Huế Cơ sở 1

151

Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng MLC ≥ 120 lá

2

Trung tâm Điều trị theo Yêu cầu và Quốc tế thuộc BVTW Huế

73

Hệ thống máy CT 512 lát cắt/vòng quay

3

Khoa CĐHA – TDCN – BVTW Huế Cơ sở 2

106,5

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 T

4

Khoa CĐHA – TDCN – BVTW Huế Cơ sở 2

82

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện treo trần

III. Phương án liên doanh, liên kết:

1. Giá trị tài sản sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết:

 

STT

Vị trí phòng đặt máy LDLK

Diện tích (m2)

Giá trị phòng đặt máy LDLK (đồng)

1

Trung tâm Ung bướu – BVTW Huế Cơ sở 1

151

5.106.189.000

2

Trung tâm Điều trị theo Yêu cầu và Quốc tế thuộc BVTW Huế

73

1.474.357.500

3

Khoa CĐHA – TDCN – BVTW Huế Cơ sở 2

106,5

1.526.287.710

4

Khoa CĐHA – TDCN – BVTW Huế Cơ sở 2

82

1.175.169.880

2. Thời gian thực hiện liên doanh, liên kết

 

TT

Tên trang thiết bị LDLK

Số năm LDLK

1

Hệ thống máy gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng MLC ≥ 120 lá

10 năm

2

Hệ thống máy CT 512 lát cắt/vòng quay

10 năm

3

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 T

10 năm

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện treo trần

08 năm

3. Hình thức liên doanh, liên kết: Bệnh viện sử dụng hình thức LDLK không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện LDLK và quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động LDLK theo hợp đồng.

4. Phương án liên doanh, liên kết: Tài sản tham gia LDLK của Bệnh viện là tài sản gắn liền với đất, sau khi hết thời hạn LDLK thuộc về Nhà nước (Bệnh viện). Đối với các Trang thiết bị y tế, hệ thống phụ trợ, tài sản khác LDLK trên do đối tác LDLK bỏ ra 100% chi phí, sau khi kết thúc thực hiện Hợp đồng LDLK Bệnh viện được tiếp tục quản lý, sử dụng (thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện) hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

5. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết: Đối với tài sản của Bệnh viện gắn liền với đất, sau khi hết thời hạn (kết thúc) thực hiện LDLK thuộc về Nhà nước. Đối với các Thiết bị, hệ thống phụ trợ, tài sản khác LDLK do đối tác đầu tư 100% giá trị, sau khi kết thúc thực hiện Hợp đồng LDLK, Bệnh viện được tiếp tục quản lý, sử dụng (thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện) hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Đảm bảo tham dự liên doanh liên kết: Giá trị bảo đảm tham dự LDLK là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho 01 Hệ thống máy, với thời hạn hiệu lực ≥100 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận Hồ sơ dự LDLK.

IV. Tiêu chí lựa chọn để thực hiện liên doanh, liên kết:

1. Đối tác đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

2. Hiệu quả của phương án tài chính LDLK.

3. Có đề xuất giá thu dịch vụ kỹ thuật không cao hơn giá thu quy định của Hồ sơ mời LDLK.

4. Đáp ứng yêu cầu về cấu hình kỹ thuật Trang thiết bị và hệ thống phụ trợ theo Hồ sơ mời LDLK.

5. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn LDLK và các tiêu chí khác (nếu có). (chi tiết xem Hồ sơ mời LDLK)

V. Thời gian phát hành Hồ sơ mời liên doanh, liên kết và địa điểm nộp Hồ sơ:

1. Thời gian phát hành Hồ sơ mời liên doanh, liên kết: Từ 07h00 ngày 07/10/2020 đến trước 09h00 ngày 30/10/2020. Đối tác có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp tại Bệnh viện Trung ương Huế để được cung cấp Hồ sơ mời LDLK miễn phí.

2. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ dự liên doanh, liên kết: chậm nhất trước 09h00 ngày 30/10/2020 tại Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. Đối tác nộp Hồ sơ dự LDLK trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ phải niêm phong và ghi rõ Hồ sơ dự LDLK năm 2020 KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC 09h00 ngày 30/10/2020.

3. Thời gian và địa điểm mở Hồ sơ dự liên doanh, liên kết: Hồ sơ dự LDLK sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ dự LDLK tại Phòng Giao ban tham mưu – Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi – Tp Huế.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Trung ương Huế; điện thoại: 0234 3822325 – Số máy lẻ: 1531.

Bệnh viện Trung ương Huế thông báo để các đơn vị, tổ chức có đủ điệu kiện và có nhu cầu tham dự LDLK./.