Skip to content

Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác liên doanh liên kết theo Đề án “Sử dụng Sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa -Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh liên kết”

 

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017;

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/BĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc Phê duyệt Đề án sử dụng Sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh, liên kết;

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết như sau:

1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

- Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ: 15 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại: 0254 3825 296

- Giám đốc: Lê Minh Nghiệp

- Email: giatam2306@gmail.com

2. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

a) Tài sản quyền sử dụng đất: Sân vận động thành phố Bà Rịa, số 308 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: giá trị quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ với diện tích 29.185,5m2 đã định theo đường 27/4 (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Phạm Ngọc Thạch) là 126.743.345.000 (theo chứng thư Thẩm định giá số 0331/2018/VLAND-HCM ngày 29/01/2018).

b) Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Khu nhà số 1 (gồm các khán đài và nhà làm việc) và Nhà kho có nguyên giá 20.978 triệu đồng, giá trị còn lại 11.238 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục I, Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

c) Các tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô): nguyên giá 6.214 triệu đồng, giá trị còn lại 1.250 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục II, Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

3. Phương án liên doanh, liên kết

Áp dụng theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên hết theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:“Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng”.

Theo Đề Án:

(i) Tỷ lệ góp vốn của các bên liên doanh liên kết như sau:

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa là 46,86% tỷ lệ vốn góp vào liên doanh liên kết (theo các tài sản dự kiến liên doanh, liên kết nêu ở mục 2);

- Đối tác liên doanh liên kết góp vốn liên doanh liên kết là 53,14% tỷ lệ vốn góp vào liên doanh liên kết (gồm chi phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp Sân vận động Bà Rịa; chi phí duy tu, vận hành Sân vận động; chi phí đào tạo và phát triển đội bóng đá tuyển các lứa tuổi trong 05 năm)

(ii) Thời gian liên doanh liên kết: 20 năm.

4. Tiêu chí lựa chọn Đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết có đủ điều kiện đáp ứng theo các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết, ở Đề Án này được đánh giá theo các nội dung sau:

- Giá trị vốn điều lệ trên GCNĐKKD: mức độ đảm bảo cho các giá trị đầu tư vào Đề Án trong thời gian liên doanh liên kết;

- Xác nhận về vốn chủ sở hữu của Công ty kiểm toán độc lập/Ngân hàng;

- Kinh nghiệm tổ chức, quản lý CLB bóng đá, đào tạo cầu thủ bóng đá các lứa tuổi.

Tiêu chí 2: Hiệu quả của phương án của các đối tác dự tuyển được đánh giá theo các nội dung sau:

- Giá trị đầu tư các hạng mục công trình xây dựng;

- Giá trị quản lý vận hành Sân Vận động Bà Rịa và giá trị đầu tư cho đào tạo, phát triển các đội tuyển bóng đá hàng năm;

- Tỷ lệ góp vốn;

- Thời gian liên doanh liên kết;

- Hiệu quả tài chính dự án

- Hiệu quả xã hội của dự án.

Tiêu chí 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết: về mức độ đáp ứng cho các tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu bóng đá mang tính quốc gia và quốc tế.

Tiêu chí 4: Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết: Theo đề án số VHTT.TT-ĐA ngày 4/12/2018 của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa nêu: “Tài sản tham gia liên doanh, liên kết của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao là quyền sử dụng đất, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết thuộc về Nhà nước. Đối với các tài sản khác, sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”

Tiêu chí 5: Các tiêu chí khác (phối với với địa phương tổ chức các giải thi đấu của tỉnh, phát triển các đội bóng của tỉnh tham gia hệ thống các giải thi đấu quốc gia).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia liên doanh liên kết

- Thời gian: Đến 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 07 năm 2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Như được nêu tại mục 1.

6. Nội dung của hồ sơ đăng ký tham gia liên doanh liên kết

- Đơn đề nghị tham gia liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị: Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết nêu tại Mục 4;

- Hồ sơ gồm 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ copy).