Skip to content

Trung tâm VHTT - TT thành phố Bà Rịa: Công khai lựa chọn đối tác liên doanh liên kết


THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đối tác liên doanh liên kết theo Đề án “Sử dụng sân vận động

Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa

vào mục đích liên doanh liên kết”

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/BĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc Phê duyệt Đề án sử dụng Sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh, liên kết;

Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết như sau:

Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: 55 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3825 296

Giám đốc: Lê Minh Nghiệp

Email: giatam2306@gmail.com

Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

Tài sản quyền sử dụng đất: Sân vận động thành phố Bà Rịa, số 308 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Khu nhà số 1 (gồm các khán đài và nhà làm việc) và Nhà kho có nguyên giá 20.978 triệu đồng, giá trị còn lại 11.238 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục I, Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Các tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô): nguyên giá 6.214 triệu đồng, giá trị còn lại 1.250 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục II, Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Phương án liên doanh, liên kết

Áp dụng theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên hết theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:“Hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng”.

Tiêu chí lựa chọn Đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết có đủ điều kiện đáp ứng theo các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến quản lý vận hành Sân vận động; đào tạo, huấn luyện cầu thủ bóng đá;

Hiệu quả của phương án tài chính;

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác đảm bảo cho việc liên doanh, liên kết;

Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết;

Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ đăng ký tham gia liên doanh liên kết

Thời gian phát hành hồ sơ:

Đến 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ:

Như được nêu tại mục 1.