Skip to content

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi: thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vê việc phê duyệt Đề án liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi;

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện như sau:

Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh liên kết:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LA GI

Địa chỉ: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận

Tài sản dự kiến liên doanh liên kết:

Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi sử dụng diện tích đất 120m2 để thực hiện liên doanh liên kết xây dựng phòng tiêm chủng.

Địa điểm thực hiện: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Phương án liên doanh liên kết:

Hình thức liên kết:

Liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên kết; việc quản lý, sử dụng các tài sản này do các bên tham gia liên kết cùng kiểm soát. Cụ thể:

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi: Góp diện tích đất sạch trong khuôn viên do đơn vị được giao quản lý, sử dụng với tổng diện tích là 120m2.

+ Đối tác: Góp vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng; mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Bệnh viện và Đối tác cùng tổ chức hoạt động, quản lý nguồn thu từ thu giá dịch vụ, thực hiện hạch toán, theo dõi riêng doanh thu và chi phí, trích lập các quỹ, phân chia hiệu quả kinh tế sau khi chi trả toàn bộ các chi phí, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

2. Thời gian thực hiện đề án: 09 năm (2020-2028).

3. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án:

Tổng vốn đầu tư ban đầu tạm tính là: 1.304.000.000 đồng (Tổng chi phí khái toán, đã bao gồm VAT), bao gồm:

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi: Góp bằng diện tích đất 120 m2 có giá trị quyền sử dụng đất là 504.000.000 đồng (tỷ lệ đóng góp là 39%).

Đối tác: 800.000.000 đồng, bao gồm: Tổng chi phí xây dựng, nâng cấp phòng tiêm: 420.000.000 đồng; tổng chi phí khái toán mua sắm máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, nội thất… sử dụng trong phòng tiêm: 380.000.000 đồng (tỷ lệ đóng góp là 61%).

IV. Tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết. Bao gồm:

Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh liên kết.

Hiệu quả của phương án tài chính.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác đảm bảo cho việc liên doanh liên kết.

Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh liên kết.

Các tiêu chí khác phù hợp do Bệnh viện yêu cầu. (phụ lục kèm theo)

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian nhận hồ sơ: Hạn chót vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2020

Địa điểm nộp: Bộ phận văn phòng Bệnh viện ĐKKV La Gi. 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. SĐT: 02523.870508

Nội dung của Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Đơn xin thực hiện liên doanh liên kết; cam kết thực hiện;

Nội dung thể hiện sự đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chí tại mục IV Thông báo này.

Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 03 bản photo.

PHỤ LỤC

CÁC TIÊU CHÍ YÊU CẦU CỦA BỆNH VIỆN ĐỐI VỚI PHÍA NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN DOANH, LIÊN DOANH LIÊN KẾT TRIÊN KHAI PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO .

 

STT

NỘI DUNG YÊU CẦU

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

1

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập Doanh nghiệp (trong đó phải thể hiện ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh lực tham gia liên kết )

Không có

2

Hoạch toán tài chính độc lâp

Không có

3

Báo cáo tài chính trong 02 năm 2018-2019

Không có

3

Chứng minh nguồn cung cấp vắc xin

Không có

 

Hồ sơ pháp lý của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép mua bán, sử dụng vắc xin

Không có

4

Bảng chào giá cho các phần công việc và TTB theo danh mục kèm theo (dự toán)

Không có

5

Bảng danh mục các loại vắc xin tại phòng tiêm và công dụng.

Không có

6

Giá thu đề xuất cho mỗi mũi tiêm theo từng loại vắc xin nêu trên.

Không có