Skip to content

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp


BAN QUẢN LÝ CHỢ BÀ RỊA

THÔNG BÁO TÀI SẢN CHO THUÊ TRỰC TIẾP NĂM 2020.

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

I. MỨC THU: (đã bao gồm các loại thuế).

1. Đối với các ô sạp chợ tươi sống Bà Rịa: (áp dụng khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 3).

- Vị trí 1: 145.530 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 2: 111.930 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 3: 90.930 đồng/m2/tháng;

2. Đối với các ô sạp khu hàng ăn chợ Bà Rịa: (áp dụng khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 3).

- Vị trí 1: 135.030 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 2: 101.430 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 3: 80.430 đồng/m2/tháng;

3. Đối với khu mặt bằng đêm, mặt bằng phát sinh chợ Bà Rịa: (áp dụng khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 3).

- Vị trí 1: 121.380 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 2: 87.780 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 3: 66.780 đồng/m2/tháng;

4. Đối với các kho hàng, ô sạp cho thuê tại nhà chợ chính chợ Bà Rịa: (áp dụng khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 3).

- Vị trí 1: 114.800 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 2: 81.200 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 3: 60.200 đồng/m2/tháng;

5. Đối với các ô, sạp; kiosque tại nhà chợ chính Trung tâm, đã mua ô sạp trả chậm, sử dụng 30 năm: (áp dụng khoản 2; điểm đ Điều 3).

Mức thu thu bằng 35%, so với mức giá quy định, cụ thể:

- Vị trí 1: 44.100 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 2: 29.400 đồng/m2/tháng;

- Vị trí 3: 20.212,5 đồng/m2/tháng;

6. Đối với các quầy sạp có diện tích lớn (từ 50m2 trở lên), áp dụng khoản 2; điểm d, khoản 3, Điều 3 Cụ thể:

- Diện tích thuê từ 50m2 - 100m2: áp dụng hệ số 0,8 (không phẩy tám);

- Diện tích thuê từ 101m2 - 300m2: áp dụng hệ số 0,5 (không phẩy năm);

- Diện tích thuê từ 301m2 - 1.000m2: áp dụng hệ số 0,4 (không phẩy bốn);

- Diện tích thuê từ 1001m2 trở lên : áp dụng hệ số 0,3 (không phẩy ba).

7. Mặt bằng treo bảng quảng cáo: 150.000 đồng/m2/tháng

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong năm 2020 (được tính từ ngày ra thông báo đến ngày 31/12/2020)

Từ năm 2021 sẽ có thông báo điều chỉnh theo mức thu tại Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nay Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo đến tất cả các cơ sở, hộ kinh doanh tại chợ Bà Rịa biết để thực hiện./.

(Thông báo này thay thế thông báo số 43/TB.BQL ngày 18/12/2019)