Skip to content

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo Lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết Đề án sử dụng tài sản công


THÔNG BÁO

Về việc Lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết  Đề án sử dụng tài sản công

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết Khối nhà dinh dưỡng với diện tích xây dựng 281m2, như sau:

I. Thông tin liên doanh, liên kết

1. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

2. Tài sản sử dụng vào mục đích liên kết của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum: Khối nhà dinh dưỡng với diện tích xây dựng 281m2 để thực hiện dịch vụ căn tin bệnh viện.

3. Tài sản dự kiến mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Giá trị đất:1.735.175.000 đồng. Giá tri nhà: Nguyên giá: 720.433.420 đồng, giá trị còn lại: 374.841.508 đồng. Tổng giá trị tài sản: 2.110.016.508 đồng.

Tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết so với tổng nguyên giá tài sản của đơn vị: 0,96%.

4. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết: không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp vốn hoặc tài sản để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết. Các tài sản này được các bên tham gia cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

b. Thời gian liên doanh, liên kết: 05 năm.

c. Yêu cầu đối với các liên doanh, liên kết: Nhà đầu tư bỏ kinh phí đầu tư ban đầu trước khi hoạt động dịch vụ theo thiết kế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, giá trị đầu tư 400.000.000 đồng.

d. Hết thời hạn hợp đồng 5 năm (nếu 2 bên không gia hạn thời hạn hợp đồng, thì tài sản thuộc về bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum kể từ khi gia hạn hợp đồng), tài sản của nhà đầu tư thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

5. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết

Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với đề án được phê duyệt, nhà thầu nộp vào hàng tháng cho bệnh viện trong vòng 5 năm, do đặc thù bệnh viện không tham gia cùng với nhà thầu trong việc kinh doanh dịch vụ căn tin, theo dõi thu, chi, lợi nhuận từ việc kinh doanh, vì vậy Bệnh viện khoán cho nhà thầu với mức giá khởi điểm là : 7.000.000 đồng/ tháng * 12 tháng / năm * 5 năm.

Nhà thầu trúng thầu phải đầu tư một khoản kinh phí ban đầu cho bệnh viện là 400.000.000 đồng, và có giá dự thầu cao nhất, nhưng không thấp hơn 7.000.000 đồng/ tháng * 12 tháng/ năm * 5 năm, sẽ được xem xét trúng thầu.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến ngày 22 tháng 01 năm 2020.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Kế hoạch Kế toán - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

III. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

- Đơn xin thực hiện liên doanh, liên kết;

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 5: Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết;

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao)

Để biết thêm thông tin xin liên hệ tại: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum   Điện thoại: 0260.3862.573.