Skip to content

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết


LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi vào mục đích liên doanh, liên kết;

Thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết. Nay Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum kính đề nghị Cục Quản lý tài sản công Bộ Tài chính đăng tải thông tin về lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 209 Hùng Vương - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.3832304

- Địa chỉ Email: ttytngochoi@gmail.com

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

- Đại diện là ông (bà): Đào Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

Tài sản quyền sử dụng đất: Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi vào mục đích liên doanh, liên kết.

 

Tên tài sản

Số lượng

Diện tích

Giá trị tài sản

Ghi chú

Khuôn viên đất trống thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi (địa chỉ 209 Hùng Vương - Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum)

01

150m2

371.250.000đ

- Phía Đông: giáp đường nội bộ.

- Phía Tây giáp mặt đường Tô Vĩnh Diện.

- Phía Nam giáp nhà kho.

- Phía Bắc giáp khu nhà để xe.

3. Phương án liên doanh, liên kết

Việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết theo hình thức không thành lập pháp nhân mới giữa Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi và Công ty đối tác đầu tư, việc xây dựng phòng tiêm chủng dịch vụ chất lượng cao bằng nguồn vốn từ xã hội hóa (do công ty đối tác) và nguồn vốn góp bằng uy tín, năng lực, kinh nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi.

4. Tiêu chí lựa chọn Đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết có đủ điều kiện đáp ứng theo các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

- Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết;

- Hiệu quả của phương án tài chính;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết;

- Phương án xử lý tài sản sau khi hết hạn liên doanh, liên kết;

- Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

a) Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị tham gia liên doanh, liên kết.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị: Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tác để tham gia liên doanh, liên kết nêu tại mục 4.

b) Thời gian nộp hồ sơ:

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải trên trang thông tin của Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính.

c) Địa điểm

- Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 209 Hùng Vương - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Đỗ Nguyên Nhật; Phòng Tài chính - Kế toán, sđt: 0972.345.479; Email: donguyennhat87@gmail.com

Trên đây là một số thông tin về dự án liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; kính đề nghị Cục Quản lý tài sản công Bộ Tài chính hỗ trợ việc đăng tải thông tin nêu trên tại công thông tin điện tử của đơn vị.

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi xin chân thành cảm ơn./.