Skip to content

Hội trường Thống Nhất - Văn phòng Chính phủ: Lựa chọn đối tác tham gia đề án sử dụng TSC để Liên doanh, Liên kết của Hội trường Thống Nhất


D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_1.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_2.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_3.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_4.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_5.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_6.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_7.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_8.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_9.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0403\211.TB-HTTN_10.jpg