Skip to content

Tổng quan về tài sản nhà nước (Tính đến ngày 31/12/2014)


TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

(Tính đến ngày 31/12/2014)

 

Đơn vị tính: số lượng: cái; diện tích: mét vuông; giá trị: tỷ đồng

Tài sản

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Đất

128.757

2.473.358.074

692.372,26

692.372,26

Nhà

285.081

126.931.592

240.641,96

134.472,65

Ô tô

36.897

 

20.623,27

5.939,49

Tài sản khác trên 500 triệu

21.801

 

45.911,83

17.863,02

Tài sản khác dưới 500 triệu

273.167

 

6.257,00 

2.053,00 

Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

5.159

 

616.067,63

595.586,68

Công trình nước sạch nông thôn tập trung

14.205

 

24.575,00

16.244,00

Tổng cộng

765.067

1.646.448,95

1.464.531,10

Nguồn: CSDL quốc gia về tài sản nhà nước