Skip to content

Ban Quản lý chợ Bà Rịa: Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021


 

THÔNG BÁO

Giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh BR-VT về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh BR-VT và văn bản số 1507/VPĐK-ĐKCQ ngày 23/10/2020 của văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh BR-VT.

Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo tài sản công cho thuê trực tiếp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021 gồm:

1. Khu vực Nhà chợ chính TTTM.

1.1- Thuê kho: (không có vị trí 1 và vị trí 2).

- Đơn giá thuê vị trí 3 : 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng +Tiền thuê đất +Thuế VAT).

1.2- Thuê ô: (không có vị trí 1)

- Đơn giá thuê vị trí 2: 84.000 đ/m2/tháng.

- Đơn giá thuê vị trí 3: 57.750 đ/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Thuế VAT).

2. Khu vực chợ tươi sống.

- Đơn giá thuê vị trí 1: 141.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 2: 99.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 3: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

3. Khu hàng ăn.

- Đơn giá thuê vị trí 1: 141.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 2: 99.435 đồng/m2/tháng

- Đơn giá thuê vị trí 3: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4. Mặt bằng đêm.

4.1- Hành lang xung quanh chợ tươi sống.

- Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.2- Hành lang xung quanh nhà chợ chính TTTM:

- Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.3- Bãi đậu xe trước TTTM.

- Len 1: Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng.

- Len 2; len 3; len 4, len 5: Đơn giá thuê: 68.775 đồng/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

4.4- Bãi đậu xe trước chợ tươi sống.

- Len 1: Đơn giá thuê: 73.185 đồng/m2/tháng.

- Len 2, len 3: Đơn giá thuê: 68.775 đồng/m2/tháng.

(mức giá bao gồm: Tiền diện tích bán hàng+Tiền thuê đất+Thuế VAT).

Nay Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo giá cho thuê trực tiếp từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021 các tài sản công theo thông tin trên và thông báo đến các doanh nghiệp, cá nhân biết để thực hiện./.