Skip to content

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh;

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh như sau:

Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh liên kết:

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Địa chỉ: Số 68 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tài sản dự kiến liên doanh liên kết:

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh sử dụng diện tích đất 50.92 m2 để thực hiện liên doanh, liên kết xây dựng phòng tiêm chủng.

Địa chỉ thực hiện: Số 68 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phương án liên doanh liên kết:

Hình thức liên kết:

Liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản để sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lỷ, sử dụng. Cụ thể:

+ Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: Góp diện tích đất sạch trong khuôn viên do đơn vị được giao quản lý, sử dụng với tổng diện tích 50,92 m2.

+ Đối tác: Góp vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Trung tâm và Đối tác cùng tổ chức hoạt động, quản lý nguồn thu từ thu giá dịch vụ, thực hiện hạch toán, theo dõi riêng doanh thu và chi phí, trích lập các quỹ, phân chia hiệu quả kinh tế sau khi chi trả toàn bộ các chi phí, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện đề án: 10 năm (2021-2030)

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án:

Tổng vốn đầu tư ban đầu tạm tính là 1.665.840.000 đồng, bao gồm:

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh góp 654.750.000 đồng (Tỷ lệ đóng góp là 39,3%).

Đối tác: 1.011.090.000 đồng, bao gồm: Tổng chi phí khái toán xây dựng, cải tạo công trình: 602.000.000 đồng, tổng chi phí khái toán mua sắm thiết bị, máy móc: 409.090.000 đồng ( tỷ lệ đóng góp 60,7%).

Tiêu chí lựa chọn đối ác để thực hiện liên doanh, liên kết. Bao gồm:

Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên qua đần hoạt động liên doanh, liên kết.

Hiệu quả của phương án tài chính.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác đảm bảo cho việc liên doanh liên

kết.

Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh liên kết.

Các tiêu chí khác phù hợp do Trung tâm yêu cầu. (phụ lục kèm theo)

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian nhận hồ sơ: Hạn chót ngày 04 tháng 6 năm 2021

Địa điển nộp: Phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Số 68, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung của Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Đơn xin thực hiện liên doanh liên kết; cam kết thực hiện;

Nội dung thể hiện sự đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chí tại mục 4 Thông báo này.

Hồ sơ bao gồm 01 bản gốc và 03 bản photo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC TIÊU CHÍ YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN DOANH, LIÊN DOANH LIÊN KẾT TRIỂN KHAI PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ CHẤT LƯƠNG CAO

 

STT

NỘI DUNG YÊU CẦU

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

1

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước nơi đối tác đang hoạt động cấp

 

 

Không có

2

Hạch toán tài chính độc lập

Không có

3

Báo cáo tài chính trong 03 năm 2017 - 2019

Không có

4

Chứng minh nguồn cung cấp vắc xin

Không có

5

Hồ sơ pháp lý cảu cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép mua bán, sử dụng vắc xin

Không có

6

Bảng chào giá cho các phần công việc và TTB theo danh mục kèm theo (dự toán)

Không có

7

Bảng danh mục các loại vắc xin tại phòng tiêm và công dụng

Không có

8

Giá thu đề xuất cho mỗi mũi tiêm theo từng loại vắc xin nêu trên

Không có