Skip to content

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo


 

 

THÔNG BÁO

Tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo
tại Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến;

Căn cứ Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 15 tháng 12 năm 2027 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

Thực hiện Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu vào mục đích liên kết đào tạo;

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo như sau.

I.THÔNG TIN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

1. Địa điểm thực hiện: Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu; địa chỉ: Số 689 đường Cách mạng Tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản tham gia liên kết của Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu gồm giảng đường, phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng học chức năng, cụ thể:

2.1. Mặt bằng diện tích:

 

STT

Phòng chức năng

Số lượng phòng

Tổng diện tích (m2)

1

Giảng đường 220 chỗ

2

660

2

Phòng học 100 chỗ

1

86

3

Phòng học 45 chỗ

2

130

4

Phòng học chức năng

2

130

2.2. Trang thiết bị :image Tài sản trang bị theo các phòng gồm: điều hòa, bàn, ghế giáo viên, học sinh và các trang thiết bị khác.

3. Nội dung mời đối tác liên kết đào tạo: Liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học theo nhu cầu.

4. Phương án liên kết đào tạo

4.1. Hình thức liên kết đào tạo:

- Liên kết phối hợp đào tạo: Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

- Không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên kết đào tạo và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên kết đào tạo theo hợp đồng.

4.2. Thời gian liên kết đào tạo: Theo khóa học, kể từ ngày ký hợp đồng liên kết đào tạo. Thời gian học diễn ra vào thời gian hè và các ngày cuối tuần.

4.3. Phương án tài chính: Thực hiện cơ chế chia doanh thu theo tỷ lệ. Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu được trích lại không ít hơn 25% trong 100% tổng học phí thu được dùng để chi trả công tác quản lý, tổ chức lớp học, hỗ trợ hoạt động chuyên môn,...

II.TIÊU CHÍ CHỌN ĐỐI TÁC THỰC HIỆN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

1.Tư cách hợp lệ của đối tác liên kết đào tạo

-Có tư cách pháp nhân (quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương).

-Có chức năng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục, đào tạo đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo (giấy phép hoạt động, quyết định mở mã ngành,…);

-Đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 60% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;

-Không vi phạm các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo và các quy định khác có liên quan đến hoạt động đào tạo trong thời hạn 03 năm tính đến ngày thực hiện liên kết đào tạo.

2. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tương tự và năng lực tài chính

-Tối thiểu có 03 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; không có hợp đồng không hoàn thành kể từ ngày 01/01/2018.

-Có năng lực tài chính (báo cáo tài chính từ năm 2018, năm 2019, năm 2020 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đối tác).

III. NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

1.Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên kết đào tạo: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2.Địa điểm nộp Hồ sơ liên kết đào tạo: Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu.

3.Hồ sơ đăng kí liên kết đào tạo gồm:

-Văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo.

-Minh chứng thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại mục II.

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ nhu cầu thực tế và mức độ đáp ứng các tiêu chí để lựa chọn các đơn vị liên kết đào tạo và trình cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định./.