Skip to content

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết


D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_1.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_2.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_3.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_4.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_5.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_6.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_7.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_8.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_9.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_10.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_11.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_12.jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 4\2904\Viethan-LDLK_13.jpg