Skip to content

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết


THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BNN-TC ngày 15/6/2020 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-CNR-VP ngày 31/12/2020 của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng về việc Hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu thuộc Đề án: “Sử dụng tài sản công của Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam vào mục đích liên doanh, liên kết”.

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (Viện CNR) đề nghị Quý Cục đăng tải thông tin lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Địa chỉ: số 46, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, HN.

2. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết

 

Stt

Tài sản tham gia liên doanh, liên kết

Diện tích/Thiết bị

Giá trị quyền cho thuê và sử dụng

Ghi chú

1

Mặt bằng nhà xưởng

1.000 m2

5.526.828.562 đồng

Cơ sở hạ tầng kèm theo bao gồm: sân đường xung quanh nhà xưởng, đường điện cung cấp, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, nhà thường trực khu xưởng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... và cơ sở hạ tầng kèm theo bao gồm: sân đường xung quanh nhà xưởng, đường điện cung cấp, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, nhà thường trực khu xưởng, hệ thống phòng cháy chữa cháy...

2

Máy móc thiết bị

Máy nén khí, Máy chà nhám băng, Máy nén khí Đài Loan, Xe nâng hàng 3,5 tấn, Xe nâng tay, Máy cưa bàn trượt loại lớn, Máy bào cuốn,..

680.882.800 đồng

 
 

Tổng giá trị tài sản dự kiến

6.207.711.362 đồng

 

(Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm linh bảy triệu, bảy trăm mười một ngàn, ba trăm sáu mươi hai đồng).

3. Phương án liên doanh, liên kết

Áp dụng theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên hết theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: “hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng”.

- Về tư cách pháp nhân: Mỗi bên sử dụng pháp nhân của mình để thực hiện các hoạt động theo trách nhiệm được thỏa thuận, thống nhất trong Hợp đồng liên doanh, liên kết (Hợp đồng LDLK).

- Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng và đơn vị liên doanh, liên kết (LDLK) góp tài sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị thuộc sở hữu của các bên để thực hiện hoạt động LDLK. Mỗi bên chịu trách nhiệm về tài sản đóng góp theo hợp đồng LDLK. Các nghĩa vụ tài chính, các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động do đơn vị LDLK chịu trách nhiệm thanh toán.

- Lợi nhuận từ hoạt động LDLK được phân phối theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

Theo Đề Án:

(i) Tỷ lệ góp vốn của các bên liên doanh, liên kết như sau:

 

Các bên tham gia liên doanh, liên kết

Tổng giá trị góp vốn (đồng)

Tỷ lệ góp vốn (%)

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

6.207.711.362

21,54

Đối tác tham gia liên doanh, liên kết

22.615.000.000

78,46

Tổng cộng

28.822.711.362

100

(ii) Thời gian liên doanh liên kết: 05 năm.

4. Tiêu chí lựa chọn Đối tác tham gia liên doanh, liên kết

4.1. Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết:

a. Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cấp mà đơn vị liên doanh, liên kết đang hoạt động.

Hạch toán tài chính độc lập.

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Đơn vị liên doanh, liên kết phải có pháp nhân về chức năng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

Là doanh nghiệp chế biến gỗ có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm Ván dán (Plywood) từ gỗ rừng trồng Việt Nam; đang hoạt động sản xuất chế biến gỗ để xuất khẩu, có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

b. Năng lực tài chính:

- Kết quả hoạt động tài chính:

+ Nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.

+ Tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính trong Hồ sơ mời thầu.

4.2. Hiệu quả của phương án tài chính.

4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết.

4.4. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết.

4.5. Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.

(Chi tiết một số tiêu chí lựa chọn được nêu trong Hồ sơ mời thầu)

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: từ ngày 22/4/2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 5 năm 2021.

2. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Tầng 4, nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Giá bán 01 HSMT: 2.000.000 đồng.

6. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

- Đơn đề nghị tham gia liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị: Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 4; Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết và trong Hồ sơ mời thầu.

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ gồm 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ sao).

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:

Bộ phận Kế hoạch khoa học – Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

Địa chỉ: Tầng 4, nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7525632

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng thông báo để các đơn vị, tổ chức, các nhân có đủ điều kiện và nhu cầu tham dự liên doanh, liên kết./.

Đính kèm: QĐ số 27/QĐ-CNR-VP;