Skip to content

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn: Về việc hủy thầu lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết


THÔNG BÁO

Về việc hủy thầu lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ- KSBT ngày 31/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc hủy thầu lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo không lựa chọn được đối tác liên doanh liên kết cho Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phòng tiêm vắc xin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Do hồ sơ đề xuất của công ty tham gia dự thầu lựa chọn đối tác liên doanh liên kết chưa phù hợp với Đề án:

- Phần phương án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: Tại mục tài sản sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết, dự toán diện tích chi tiết đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng tiêm nhà thầu đưa vào lớn hơn diện tích Đề án được phê duyệt. Bảng dự toán chi phí xây lắp không nêu rõ chủng loại vật tư, thiết bị dụng cụ, không có thuyết minh dự toán, do đó không có cơ sở pháp lý xác định giá trị để đưa vào liên doanh liên kết.

- Phần phương án tài chính của việc kinh doanh liên doanh liên kết: Tại mục thời gian làm việc, Đào tạo - Huấn luyện, Quy định về tai biến phản ứng mạnh sau tiêm chủng Nhà thầu chưa đề xuất trong hồ sơ; Danh mục hàng hóa trong HSĐX chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu không có phần sản phẩm dinh dưỡng.

- Phần đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh liên doanh, liên kết: Bảng giá vắc xin trong HSĐX không có căn cứ tham chiếu và phương pháp tính toán để có định mức thu tại cột 4,6,7,8,9,10,11,12,14.

Với các nội dung nêu trên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo cho Nhà thầu tham dự thầu được biết. Cảm ơn Nhà thầu đã quan tâm và tham dự gói thầu của Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!