Skip to content

Về kết quả lựa chọn đối tác liên doanh liên kết cho Đề án “Sử dụng sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh liên kết”


THÔNG BÁO

Về kết quả lựa chọn đối tác liên doanh liên kết cho

Đề án “Sử dụng sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao

thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh liên kết”

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ.VH-TT&TT ngày 12/03/2021 của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thành phố Bà Rịa về kết quả xét chọn và tổ chức xét chọn lại đối tác liên doanh liên kết cho Đề án “Sử dụng sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh liên kết”.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thành phố Bà Rịa thông báo không lựa chọn được đối tác liên doanh liên kết cho Đề án sử dụng Sân vận động Bà Rịa, số 308 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do hồ sơ tham gia lựa chọn của các công ty tham gia dự tuyển lựa chọn đối tác liên doanh liên kết cho Đề án chưa phù hợp với Đề án: thời gian liên doanh liên kết của các công ty dài hơn so với thời gian liên doanh liên kết được nêu trong Đề án.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thành phố Bà Rịa đang tiến hành lập lại Hồ sơ yêu cầu của Đề án liên doanh liên kết Sân vận động Bà Rịa làm cơ sở cho việc xét chọn lại đối tác liên doanh liên kết.

Trân trọng.