Skip to content

Phần mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn

(4/16/2015)

Phần mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn là công cụ giúp cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung quản lý được đầy đủ, chi tiết về các công trình mà các đơn vị đó được giao quản lý.

Phần mềm được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung. Người dùng có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần máy tính được kết nối internet.

Đối với các đơn vị chủ quản,khi sử dụng phần mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn sẽ tổng hợp thống kê được số liệu công trình của tất cả các đơn vị trực thuộc trong ngành (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) hoặc địa phương (từ cấp quận/ huyện, tỉnh/thành đến phạm vi toàn quốc).

1. Căn cứ pháp luật

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

2. Nền tảng công nghệ

- Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET; C#;

- Lớp giữa: IIS

- Cơ sở dữ liệu: Oracle Database 11g

3. Kiến trúc tổng thể

image

Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được cài đặt tại Trụ sở Bộ Tài chính; Dữ liệu được quản lý tập trung tại Bộ Tài chính.

Các đơn vị sử dụng sẽ truy cập phần mềm thông qua địa chỉ internet: http://www.ctns.gov.vn.

4. Các chức năng chính của phần mềm

Quản lý thông tin hình thành của tất cả các loại hình công trình: Cấp nước tự chảy, Cấp nước sử dụng bơm động lực, Cấp nước bằng công nghệ hồ treo;

Quản lý các thông tin biến động tăng/ giảm nguyên giá công trình; thay đổi thông tin công trình; Bàn giao công trình; Giao khoán công trình; cho thuê công trình; điều chuyển, chuyển nhượng, thanh lý, … công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

Theo dõi giá trị khấu hao công trình;

Tạo lập, kết xuất các báo cáo, biên bản bàn giao công trình;

Tổng hợp dữ liệu báo cáo theo từng cấp bậc đơn vị quản lý: Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình tăng, giảm, hiện trạng sử dụng công trình; Báo cáo kê khai lần đầu về công trình; Kê khai xóa thông tin về công trình; Danh mục công trình cần xử lý.

image

Màn hình đăng nhập phần mềm

Bản quyền phát triển phần mềm: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS) – Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.